เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับจ้างและการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5663 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2548
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าที่ปรึกษา
         ให้บุคคลธรรมดาและบริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5664วันที่ : 12 กรกฎาคม 2548
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล การประเมินภาษีอากรกรณีตัวแทนเชิด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5720 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2548
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บเงินประกันการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5801 วันที่ : 14 กรกฎาคม 2548
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้ของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5810 วันที่ : 14 กรกฎาคม 2548
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./5877 วันที่ : 15 กรกฎาคม 2548
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าจ้างทำการวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5915 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2548
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอให้พิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการรับบริจาครถยนต์ใช้งาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6158 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2548
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยืมเงินทดรองราชการหรือการใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6175วันที่ : 26 กรกฎาคม 2548
20.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6176 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2548

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020