เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6183 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2548
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6205 วันที่ : 28 กรกฎาคม 2548
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีเงินบริจาคที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6206 วันที่ : 28 กรกฎาคม 2548
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5
         ของยอด รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6207 วันที่ : 28 กรกฎาคม 2548
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีค่าทดแทนจาก
         การเวนคืน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6208 วันที่ : 28 กรกฎาคม 2548
26.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีของดเงินเพิ่มอากรแสตมป์จากการทำนิติกรรมสัญญาให้ที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6235 วันที่ : 28 กรกฎาคม 2548
27.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีของดเงินเพิ่มอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6236 วันที่ : 28 กรกฎาคม 2548
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6253 วันที่ : 28 กรกฎาคม 2548
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/653วันที่ : 28 กรกฎาคม 2548

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020