เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1857วันที่ : 19 ตุลาคม 2541
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณผลขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
         เพื่อรวมคำนวณเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1906วันที่ : 29 ตุลาคม 2541
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทมีบ้านให้พนักงานเช่าอยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1915วันที่ : 30 ตุลาคม 2541
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดฉายภาพยนตร์ไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.14267วันที่ : 1 ตุลาคม 2541
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ มัยโค-แอด (MYCO-AD)
         และท๊อก-ฟรี (TOX-FREE)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.14526วันที่ : 12 ตุลาคม 2541
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและที่ไม่ต้อง
         เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ โดยสำคัญผิดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการที่ไม่ต้อง
         เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.14528วันที่ : 12 ตุลาคม 2541
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.14919วันที่ : 21 ตุลาคม 2541
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคัดค้านการขอรับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.15072วันที่ : 26 ตุลาคม 2541

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020