เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2542

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรค้าง กรณีการโอนสิทธิเรียกร้อง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03667วันที่ : 22 เมษายน 2542
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03725วันที่ : 26 เมษายน 2542
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบแสดงรายการผิดประเภท
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03727วันที่ : 26 เมษายน 2542
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03728วันที่ : 26 เมษายน 2542
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
         ปี ค.ศ. 2000 ในภาคเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03733วันที่ : 26 เมษายน 2542
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินได้จากหลักทรัพย์ให้กับบริษัท Custodian
         ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03734วันที่ : 26 เมษายน 2542
17.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/03735วันที่ : 26 เมษายน 2542
18.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/511วันที่ : 9 เมษายน 2542
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการไม่ระบุข้อความอันเป็นสาระสำคัญในใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.519วันที่ : 12 เมษายน 2542
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขยายเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
         ที่ทำสัญญากับส่วนราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.03191วันที่ : 7 เมษายน 2542

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020