เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนสิทธิการรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/321 วันที่ : 19 ธันวาคม 2545
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายไข่เค็ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10667 วันที่ : 6 ธันวาคม 2545
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกรรมสิทธิ์เครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10733 วันที่ : 11 ธันวาคม 2545
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าให้แก่สถานทูต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10734 วันที่ : 11 ธันวาคม 2545
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
เลขที่หนังสือ : 0706/พ./10785 วันที่ : 13 ธันวาคม 2545
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับก่อนและ
         หลังแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10787 วันที่ : 13 ธันวาคม 2545
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเลิกใบเพิ่มหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10872 วันที่ : 18 ธันวาคม 2545
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้จากการรับคืนสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10877 วันที่ : 18 ธันวาคม 2545
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายส่วนต่างของดอกเบี้ย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10931 วันที่ : 18 ธันวาคม 2545
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อโครงการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./11043 วันที่ : 24 ธันวาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020