เมนูปิด
Untitled Document

การประเมินฯ Evidence–Based
การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ดัชนีความโปร่งใส
   
 ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล 
  
 
bulletEB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1    Doc 2    Doc 3    Doc 4
bulletEB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันมีการดำเนินการ
               www.rd.go.th    facebook
 ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วม 
  
 
bulletEB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1    Doc 2    Doc 3    Doc 4    Doc 5    Doc 6    Doc 7
bulletEB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1    Doc 2    Doc 3    Doc 4    Doc 5    Doc 6    Doc 7
 ตัวชี้วัด : การจัดซื้อจัดจ้าง 
  
 
bulletEB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
               
bulletEB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
               
bulletEB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
               
bulletEB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
               
 ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ 
  
 
bulletEB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีมีการดำเนินการ
               Website ภารกิจและยุทธศาสตร์
bulletEB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)มีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc
bulletEB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีการดำเนินการ
               Website รายงานผลการจัดเก็บ    Website แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 (Digital RD 2020)
 ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
  
 
bulletEB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานมีการดำเนินการ
               Doc
 ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
  
 
bulletEB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนมีการดำเนินการ
               Website ฉบับภาษาไทย    Website ฉบับภาษาอังกฤษ 
 ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน 
  
 
bulletEB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานมีการดำเนินการ
                Website แจ้งเบาะแส/ข้อมูลแหล่งภาษี
             แสดงเป็น pdfDoc 1    Doc 2    Doc 3    Doc 4    Doc 5
 ตัวชี้วัด: การรับสินบน 
  
 
bulletEB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน มีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1Doc 2    Doc 3.1    Doc 3.2    Doc 3.3    Doc 4    Doc 5    Doc 6    Doc 7   
 ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
  
 
bulletEB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานมีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1    Doc 2    Doc 3.1    Doc 3.2
 ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
 
bulletEB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานมีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1    Doc 2
bulletEB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานมีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1    Doc 2
 ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  
 
bulletEB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1
bulletEB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1    Doc 2
 ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  
 
bulletEB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมีการดำเนินการ
               แสดงเป็น pdfDoc 1.1    Doc 1.2    Doc 2   
bulletEB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)มีการดำเนินการ
                Website คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร
   

ปรับปรุงล่าสุด: 04-05-2018