เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

หน้า : 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ราย บริษัท กุลนที จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3498 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2552
12.

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีของดหรือลดเงินเพิ่ม

เลขที่หนังสือ : กค 0702/3546 วันที่ : 12 พฤษภาคม 2552
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีค่าไฟฟ้าของสำนักงานชั่วคราวในโครงการจัดสรรที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3602 วันที่ : 13 พฤษภาคม 2552
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับเงินค่าเช่าล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3641 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2552
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอออกใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3843 วันที่ : 20 เมษายน 2552
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการลดทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3969 วันที่ : 25 พฤษภาคม 2552
17.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีตราสารสัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4023 วันที่ : 26 พฤษภาคม 2552
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4070 วันที่ : 27 พฤษภาคม 2552
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับรู้รายได้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4122 วันที่ : 28 พฤษภาคม 2552
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการลดทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8322 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2552

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020