เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการ
          ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/08729วันที่ : 17 มิถุนายน 2541
12.
 เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายและรับโอนลูกหนี้
          เงินกู้ยืม รายองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9072วันที่ : 24 มิถุนายน 2541
13.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการเสียอากรแสตมป์สำหรับสัญญาเช่าซื้อที่มีการชำระเงินครั้งแรก
         ตามสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09882วันที่ : 29 มิถุนายน 2541
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระหนี้เป็นเงินตราต่างประเทศ
         และการหักกลบลบหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09883วันที่ : 29 มิถุนายน 2541
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และอากร กรณีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีโอนสิทธิ
         การไถ่ถอนการขายฝาก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09884วันที่ : 29 มิถุนายน 2541
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/09949วันที่ : 30 มิถุนายน 2541
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีให้บริการกับบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1014วันที่ : 1 มิถุนายน 2541
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1031วันที่ : 2 มิถุนายน 2541
19.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1035วันที่ : 2 มิถุนายน 2541
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของแพทย์และพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1040วันที่ : 16 มิถุนายน 2541

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020