เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
31.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
         ตามมาตรา 47 (1) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1212 วันที่ : 25 มิถุนายน 2541
32.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินมัดจำ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1218 วันที่ : 26 มิถุนายน 2541
33.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1223 วันที่ : 26 มิถุนายน 2541
34.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีของผู้ประกอบกิจการสถานีบริการ
         จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/พ.1225 วันที่ : 26 มิถุนายน 2541
35.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าตำราเรียน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.07311 วันที่ : 1 มิถุนายน 2541
36.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าสินค้าตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.08057 วันที่ : 24 มิถุนายน 2541
37.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแก้ไขรายการราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ในใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.08488 วันที่ : 11 มิถุนายน 2541
38.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและส่งผลการตรวจสอบ
         ไปยังต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.08727 วันที่ : 17 มิถุนายน 2541
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนการใช้สิทธิดำเนินการสถานีน้ำมัน
เลขที่หนังสือ : กค กค 0811/พ.08972 วันที่ : 22 มิถุนายน 2541
40.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.08973วันที่ : 22 มิถุนายน 2541

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020