เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีวิทยาลัยจำหน่ายนมปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1041วันที่ : 3 มิถุนายน 2541
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำรายจ่ายจากการศึกษามาขอยกเว้น
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1054วันที่ : 4 มิถุนายน 2541
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การผ่อนชำระภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1060วันที่ : 5 มิถุนายน 2541
24.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอคืนเงินภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1081วันที่ : 8 มิถุนายน 2541
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจ้างผลิต
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1082วันที่ : 8 มิถุนายน 2541
26.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1103วันที่ : 11 มิถุนายน 2541
27.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1150วันที่ : 16 มิถุนายน 2541
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1173วันที่ : 18 มิถุนายน 2541
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการซื้อปลายข้าวและเมล็ดถั่วเหลือง
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1179วันที่ : 19 มิถุนายน 2541
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1187วันที่ : 22 มิถุนายน 2541

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020