เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการซ่อมรถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7660 วันที่ : 2 สิงหาคม 2544
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขนส่งสินค้าทางทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7684 วันที่ : 3 สิงหาคม 2544
13.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการมอบอำนาจ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7693 วันที่ : 3 สิงหาคม 2544
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกลุ่มบริษัทต่างประเทศทำสัญญาในโครงการระบบบริหาร
         จัดการการจ่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7748 วันที่ : 6 สิงหาคม 2544
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิจากรายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7749 วันที่ : 6 สิงหาคม 2544
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินของธุรกิจเช่าซื้อ/ซื้อขายผ่อนชำระ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.123 วันที่ : 6 สิงหาคม 2544
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้น
         ในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.127 วันที่ : 6 สิงหาคม 2544
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.129 วันที่ : 6 สิงหาคม 2544
19.
เรื่อง : การเร่งรัดภาษีอากรค้าง ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.130 วันที่ : 6 สิงหาคม 2544
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.132 วันที่ : 6 สิงหาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020