เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้รับโอนหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุนของลูกหนี้
         ธนาคารตามแผนฟื้นฟูกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.276 วันที่ : 8 สิงหาคม 2544
22.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.329 วันที่ : 9 สิงหาคม 2544
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสาขาประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศนำเข้าสินค้า
         โดยมิใช่เพื่อขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.330 วันที่ : 9 สิงหาคม 2544
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งสินค้าและทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.332 วันที่ : 9 สิงหาคม 2544
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายจุลินทรีย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.374 วันที่ : 10 สิงหาคม 2544
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5
         ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.375 วันที่ : 10 สิงหาคม 2544
27.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีตั้งตัวแทนจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า และตั้งตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7782 วันที่ : 14 สิงหาคม 2544
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าผ่านประตูเข้าและออกท่าเรือเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7783 วันที่ : 14 สิงหาคม 2544
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการประกอบกิจการรับจัดการขนส่งสินค้า
         ระหว่างประเทศโดยอากาศยาน (Freight Forwarder)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8244 วันที่ : 27 สิงหาคม 2544
30.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการขายทอดตลาด
         และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7827 วันที่ : 15 สิงหาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020