เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
41.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./8382 วันที่ : 28 สิงหาคม 2544
42.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./8381 วันที่ : 28 สิงหาคม 2544
43.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจัดรายการชิงโชค
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8385 วันที่ : 28 สิงหาคม 2544
44.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการลดทุนของกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8392 วันที่ : 28 สิงหาคม 2544
45.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในการปรับปรุง
         โครงสร้างหนี้ที่มีการฟ้องบังคับหนี้แล้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8393 วันที่ : 28 สิงหาคม 2544
46.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรัฐวิสาหกิจให้เอกชนเช่าลงทุนบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./8466 วันที่ : 30 สิงหาคม 2544
47.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8467 วันที่ : 30 สิงหาคม 2544
48.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอยกเว้นและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./8468 วันที่ : 30 สิงหาคม 2544
49.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำภาษีซื้อมาเครดิตภาษีขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./8470 วันที่ : 30 สิงหาคม 2544
50.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสมาคมได้รับค่าบำรุงพิเศษจากสมาชิก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8542 วันที่ : 31 สิงหาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020