เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
31.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเลิกกิจการและโอนกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7894 วันที่ : 16 สิงหาคม 2544
32.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณียื่นแบบแสดงรายการต่างท้องที่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7895 วันที่ : 16 สิงหาคม 2544
33.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตั้งตัวแทนออกใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/5(4)
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7986 วันที่ : 20 สิงหาคม 2544
34.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7987 วันที่ : 20 สิงหาคม 2544
35.
เรื่อง : การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7988 วันที่ : 20 สิงหาคม 2544
36.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเสียภาษีของนักแสดงสาธารณะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8102 วันที่ : 23 สิงหาคม 2544
37.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8104 วันที่ : 23 สิงหาคม 2544
38.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีเงินได้จากการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนขายประกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8106 วันที่ : 23 สิงหาคม 2544
39.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8107 วันที่ : 23 สิงหาคม 2544
40.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าอุปกรณ์การเรียน
         การสอน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./8112 วันที่ : 23 สิงหาคม 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020