เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.90)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1926 วันที่ : 7 มีนาคม 2549
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการก่อสร้างอาคารและยกกรรมสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินผู้ให้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1928 วันที่ : 7 มีนาคม 2549
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้ตัวแทนจำหน่ายในธุรกิจขายตรง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1968 วันที่ : 8 มีนาคม 2549
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการสละสิทธิขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1989วันที่ : 8 มีนาคม 2549
25.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างตามโครงการ ก.
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1990วันที่ : 8 มีนาคม 2549
26.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษีสำหรับพนักงานที่สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.02)/226วันที่ : 7 มีนาคม 2549
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับช่วงขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2024วันที่ : 9 มีนาคม 2549
28.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีของดเงินเพิ่มในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2049วันที่ : 9 มีนาคม 2549
29.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยสำหรับเงินลงทุนระยะยาว
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2050 วันที่ : 9 มีนาคม 2549
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีติดตั้งเครื่องมือแพทย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2052 วันที่ : 9 มีนาคม 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020