เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8
61.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลายื่นแบบ ภ.พ.30 และของดหรือลดเบี้ยปรับ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2623วันที่ : 28 มีนาคม 2549
62.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลทางโทรศัพท์
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/389 วันที่ : 29 มีนาคม 2549
63.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทควบเข้ากัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2695วันที่ : 29 มีนาคม 2549
64.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ควบเข้ากัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2705วันที่ : 29 มีนาคม 2549
65.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการให้เช่าเรือ และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2735วันที่ : 21 มีนาคม 2549
66.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2751วันที่ : 31 มีนาคม 2549
67.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสิทธิประโยชน์ของผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2752วันที่ : 31 มีนาคม 2549
68.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอคืนภาษีเงินได้และค่าอากรแสตมป์จากการขาย อสังหาริมทรัพย์เก่าเพื่อนำเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2773วันที่ : 3 มีนาคม 2549
69.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./2774วันที่ : 31 มีนาคม 2549
70.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2777วันที่ : 31 มีนาคม 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020