เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8
51.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2405 วันที่ : 21 มีนาคม 2549
52.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : 0706(กม.01)/370วันที่ :23 มีนาคม 2549
53.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการให้บริการติดตั้งแท่นพักท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2494 วันที่ : 23 มีนาคม 2549
54.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าช่วงที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2495วันที่ : 23 มีนาคม 2549
55.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2497วันที่ : 23 มีนาคม 2549
56.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2553วันที่ : 24 มีนาคม 2549
57.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2588วันที่ : 27 มีนาคม 2549
58.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2590 วันที่ : 27 มีนาคม 2549
59.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2591วันที่ : 27 มีนาคม 2549
60.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2622วันที่ : 28 มีนาคม 2549

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020